Przy instalacji urządzeń fiskalnych dużo problemów stwarza podatnikom utrudniony dostęp do przepisów prawnych regulujących kwestie związane z kasami fiskalnymi. Brak ich usystematyzowania i skompletowania w jednym akcie prawnym prowadzi do błędnych interpretacji przez użytkowników. Dlatego chcielibyśmy przypomnieć obowiązujące przepisy dotyczące wdrażania i obsługi urządzeń fiskalnych. Informacje te nie są źródłem prawa i mają jedynie cel informacyjny.

Czynności po fiskalizacji urządzenia

Dokonanie fiskalizacji kasy rejestrującej oznacza jednokrotną i niepowtarzalną czynność inicjującą pracę modułu fiskalnego kasy wraz z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wydrukiem pierwszego dobowego raportu fiskalnego. Operację fiskalizacji wykonuje nasz autoryzowany serwisant wpisując numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika. Od tego momentu wszystkie operacje sprzedaży zapisywane będą do modułu fiskalnego Podatnik dostaje kasę zaplombowaną ołowianą plombą z numerem serwisanta oraz wypełnioną książkę serwisową.

Przy kasie ONLINE fiskalizujący serwis wykonuje niezbędne czynności związane ze zgłoszeniem i nadaniem numeru ewidencyjnego.

Po procedurze fiskalizacji kasy z kopią elektroniczną podatnik powinien dokonać zgłoszenia kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji. Wykonuje to na specjalnym druku ZAWIADOMIENIE PODATNIKA O MIEJSCU INSTALACJI KASY REJESTRUJACEJ. Wpisujemy wymagane dane o firmie oraz nr seryjny i unikatowy kasy (drukuje się na końcu każdego wydruku fiskalnego np. ABC 12345678) datę obowiązku i datę fiskalizacji oraz miejsce instalacji. Po dostarczeniu dokumentów zawiadomień o zainstalowanej kasie, Urząd Skarbowy nadaje numer - ewidencyjny. Po otrzymaniu numeru ewidencyjnego kasy należy nanieść go w sposób trwały na obudowę kasy (np markerem wodoodpornym). Najlepiej z boku na podstawie kasy. Nie należy nanosić na częściach ruchomych obudowy (pokrywa, zasilacz itp.). Ponadto należy dokonać wpisów przewidzianych do wykonania przez podatnika w książce kasy, dołączanej przez sprzedawcę kasy.

Obowiązki prowadzących ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących

  • dokonywania ewidencji każdej sprzedaży oraz wydruku paragonu fiskalnego
  • sporządzania raportu fiskalnego dobowego po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym.
  • sporządzania raportu fiskalnego miesięcznego po zakończeniu sprzedaży w danym miesiącu, nie później jednak niż do 20 dnia następnego miesiąca.
  • przechowywania książki kasy w miejscu i przez okres jej użytkowania oraz udostępniania jej na żądanie właściwych organów, a także służby serwisowej
  • weryfikacji poprawności pracy kasy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zaprogramowania nazw towarów i usług oraz właściwego ich przyporządkowania do stawek podatku oraz niezwłocznego zgłaszania serwisowi każdej nieprawidłowości w jej pracy
  • ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rezerwowej lub zaprzestania sprzedaży, w przypadkach, w których ewidencjonowanie przy zastosowaniu kas jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od podatnika
  • wykonywania co 24 miesiące obowiązkowego przeglądu technicznego kasy przez właściwy serwis,
  • udostępniania kasy do kontroli stanu nienaruszalności kasy i prawidłowości jej pracy na każde żądanie właściwych organów,

Pomyłki

Podczas ewidencji sprzedaży na urządzeniu fiskalnym możemy dokonywać stornowania pozycji lub anulowania całego paragonu tylko przed jego zatwierdzeniem (wydrukiem). W momencie pomyłki po wystawianiu i wydrukowaniu paragonu np. zła cena, sprzedając nie ten towar nie możemy już na kasie wykonać żadnych korekt.

W takiej sytuacji należy:

zachować oryginał nieprawidłowego paragonu (proponujemy wykonać kserokopię) w razie konieczności wystawić drugi prawidłowy paragon i wydać klientowi
dołączyć go do tzw. Protokołu Pomyłki - może to być zwykła kartka lub zeszyt zatytułowany POMYŁKI
ręcznie w sposób księgowy odliczyć kwotę pomyłkowego paragonu od wartości dziennego utargu.

Zwroty

Kasa nie wykonuje zwrotów. Zwrot do paragonu (towaru) to tylko dobra wola sprzedawcy. Możemy go wykonać tylko przy zwrocie z oryginalnym paragonem. Tworzymy zwrot reklamacyjny - dokument "protokół zwrotu" na podstawie oryginalnego paragonu i opisujemy powód oraz dane zwracającego klienta. Pamiętajmy, że kwota pomyłkowego paragonu, czy zwrotu znajdzie się na raporcie dobowym i miesięcznym. Prawidłową kwotę sprzedaży uzyskamy po ręcznym księgowym odliczeniu.

Raporty

Na użytkowniku kasy (podatniku) ciąży obowiązek sporządzania raportu fiskalnego dobowego po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym.
Sporządzania raportu fiskalnego miesięcznego po zakończeniu sprzedaży w danym miesiącu, nie później jednak niż do 20 dnia w następnego miesiąca.

ABC prowadzących ewidencję na kasie fiskalnej

Po fiskalizacji kasy należy dokonywać zaewidencjonowania każdej sprzedaży oraz wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT z każdej sprzedaży, jak również wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy towaru lub usługi. W praktyce codziennie rejestrujemy sprzedaż detaliczną kończąc raportem dobowym. W ostatnim dniu miesiąca po wykonaniu raportu dobowego wykonujemy raport miesięczny.

Sprawdzamy poprawność komunikacji z CRK oraz daty i czasu na urządzeniu fiskalnym

Pamiętamy o wykonaniu w terminie przeglądów okresowych wraz z wpisem do książki kasy (serwisowej) przez autoryzowany serwis.

Książka kasy (serwisowa) powinna być przechowywana przez cały okres użytkowania kasy oraz udostępniana na żądanie właściwych organów. W przypadku utraty książki kasy podatnik powinien zwrócić się niezwłocznie do prowadzącego serwis kas o wydanie

Przy zapełnieniu modułu fiskalnego ewentualnie zamknięciu działalności, wymagany jest odczyt z kasy. W tym celu po wcześniejszym umówieniu z naszym serwisem wykonuje się odczyt modułu fiskalnego, zakończony wydaniem protokołu zamknięcia. Dopiero wtedy na kasie z punktu widzenia U.S. została zakończona działalność. Podatnik jest zobowiązany do dostarczenia do należytego US podpisanego protokołu odczytu w terminie 7 dni od zakończenia działąlnosci na kasie.

Przypominamy - jeśli kasa nie pracowała minimum 3-lata od fiskalizacji to należy jeszcze oddać odliczenie do Urzędu Skarbowego

W razie problemów zapraszamy do kontaktu telefonicznego:
tel. 46 8742466 lub GSM 601 291371, e-mail: biuro@elektronik-brzeziny.pl
lub do odwiedzenia naszej firmy w Brzezinach, ul.Św. Anny 13.


Powyższe informacje nie są źródłem prawa i mają jedynie cel informacyjny